Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/25/d69308669/htdocs/clickandbuilds/GatewayAlbania/templates/as002051free/includes/includes.php on line 83

Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/25/d69308669/htdocs/clickandbuilds/GatewayAlbania/templates/as002051free/includes/includes.php on line 83
Gateway Albania | Advocacy for Albanian Exporters - Application

Shumë faleminderit për interesin tuaj për t'u bashkuar me ne, për të na bërë më të fuqishëm dhe që dëshironi të jeni anëtar i kësaj lëvizjeje të fuqishme. Të bashkoheni me ne është shumë e lehtë - ndiqni hapat e mëposhtëm dhe menjëherë do të bëheni pjesë e të gjitha avantazheve që ofrojmë :

 1. Lexoni artikujt në faqen tonë të internetit për t'u informuar
 2. Hidhni një vështrim në grupet tona në facebook
 3. Telefononi Bertila Kola në qoftë se keni ndonjë pyetje:
  +355 (0)69 63 09 501
 4. Plotësoni formularin e aplikimit, klikoni " dërgo " dhe realizohet!

Thank you very much for your interest to join us, to make us more powerful and to be member of this powerful movement. To join us is very easy - follow this few points and the very next time you will participate from all advantages:

 1. Read the articles of our website to be informed
 2. Have a look on our Facebook-Group
 3. Call Bertila Kola if you have any questions: +355 (0)69 63 09 501
 4. Fill out the application form here, click "send" and its done

Menjëherë sapo  të kemi marrë formularin e aplikimit ne do t'ju kontaktojmë me email ose në qoftë se ju doni edhe me telefon. Çfarë do të ndodhë?

 1. Ne do të ju dërgojnë statutin tonë dhe aktin tonë të themelimit që të ju informojmë saktësisht për strukturat tona
 2. Ju lutemi të na dërgoni një kopje të ekstraktit tuaj të QKR  dhe një kopje të kartës së identitetit të menaxherit tuaj të përgjithshëm ose tuajën
 3. Sapo të kemi kopjet e përmendura më lart bordi ynë do të vendosë në lidhje me aplikimin tuaj
 4. Brenda ditëve të ardhshme ju do të merrni një konfirmim në lidhje me anëtarësimin tuaj e cila ju lejon që të merrni pjesë në të gjitha avantazhet që ne ofrojmë
 5. Minimum dy ditë më vonë ne do të dërgojme ekstraktin e  QKR dhe ID në gjykatë , që të jeni ligjërisht  një anëtar i ri i organizatës jo qeveritare dhe pjesë e zërit të ri të fuqishëm të ekonomisë së eksporti. Ju jeni tani anëtar i një organizate joqeveritare dhe jo vetëm i një shoqate . Organizatat joqeveritare janë të fuqishme dhe tëmirënjohura si Amnesty InternationalÄrzte ohne GrenzenCARE, Greenpeace ose Terre des Hommes .

As soon as we will have received your application form we will contact you by email or if you want also by phone. What will happen?

 1. We will send you our statute and our act of incorporation to inform you exactly about our structures
 2. We beg you to send us a copy of your QKR-registration form and a copy of the ID-card of your general manager or of yours
 3. As soon as we will receive the above mentioned copies our board will decide about your application
 4. Within the next days you will receive a confirmation about your membership which allows you to participate on all advantages
 5. Minimum two days later we will collect the QKR- and ID-copies to present the court, that you are a new member of the Non-governmental Organization and part of the new powerful voice of the export economy. You are now member of a Non-governmental Organization and not only of an association. Non-governmental Organizations are powerful and wellknown like Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, CARE, Greenpeace or Terre des Hommes.

Po përsa i përket  tarifës së anëtarësimit, do të pyesni ju? Ne kemi një lajm të mirë për ju: Themeluesit tonë kanë bërë një donacion organizatës sonë  jo-qeveritare, e cili na lejon të pranojmë jo pak, por 100  (!) anëtarësime të  reja, si "Anëtar Junior" dhe ju do të keni mundësinë të bashkoheni në këto anëtarësime falas, në qoftë se ju aplikoni menjëherë për një anëtarësim duke përdorur formularin e aplikimit.

Kuota e antarësisë prej € 21,00 në muaj është paguar për ju për një vit. Kështu që ju mund të na bashkoheni të sponsorizuar nga donacioni pa angazhime për ju dhe nëse ju shihni se anëtarësia është e dobishme për ju, ju mund të vendosni që të jeni anëtar i yni edhe në vitet në vijim.

Dhe natyrisht ju mund të vendosni gjatë këtij viti të parë  të  aplikoni për tu bërë një "Anëtar Senior" me avantazhet shtesë. Zgjedhja është në dorën  tuaj, ju jeni të lirë të  vendosni në  çdo kohë. Një email i shkurtër është i mjaftueshëm që të na informoni në lidhje me vendimin tuaj. Por sidoqoftë: Në fillim ju do jeni anëtar me antarësi falas për dymbëdhjetë muaj. Bashkohu me ne dhe provojeni!

Whats about the membership fee, you will ask? We have a good news for you: Our founders made a donation to our NGO Non-governmental Organization which allows us to accept not less than 100 (!) new memberships as "Junior Member" and you will be able to join one of these free memberships, if you apply the next time for a membership using the application form.

The membership fee of € 21,00 per month is paid for you for one year. So you can join us sponsored by the donation without any commitments for you and if you see, that the membership is usefull for you you can decide to be our member also into the following years. Thats a deal, isn't it?

And of course you can decide withon this first year to upgrade to become a "Senior Partner" with additional advantages. Its your choice, you are free to decide everytime. A short email is enough to inform us about your decision. But anyway: At the beginning you are free of charge for twelve months. Join us and try!

 

Application Form

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen