Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/25/d69308669/htdocs/clickandbuilds/GatewayAlbania/templates/as002051free/includes/includes.php on line 83

Warning: A non-numeric value encountered in /homepages/25/d69308669/htdocs/clickandbuilds/GatewayAlbania/templates/as002051free/includes/includes.php on line 83
Gateway Albania | Advocacy for Albanian Exporters - Global Network

Global Network

Global Entrepreneurship Week is a celebration of the innovators and job creators who launch startups that bring ideas to life, drive economic growth and expand human welfare. During one week each November, Network GEN inspires people everywhere through local, national and global activities designed to help them explore their potential as self-starters and innovators. Since 2010, the Global Entrepreneurship Week Germany is hosted by the Federal Ministry of Economics and Energy. With launching the so-called “Gründerwoche Deutschland” (Startup Week Germany), the Ministry wants to create a nationwide network in order to promote the entrepreneurial spirit all over Germany. Therefore, the Ministries of Economy in all 16 states in Germany as well as many business umbrella associations are involved in this campaign.

Their task is to involve their members and networks who offer events for (potential) founders and young people, young entrepreneurs. In order to raise the awareness of entrepreneurship and its importance within the society, all these people are brought together. All in all, the partners offer youth competitions, entrepreneurship fairs, start-up-days, consulting/expert advice and many more. The partners - focusing on youth entrepreneurship - put an emphasis on recognizing and supporting entrepreneurs who have started their own companies or want to start a business. All combined activities in Germany help to inspire, encourage and support the next generation of entrepreneurs in Germany. Since the very beginning, companies of Angels Association Global are part of this organization and these events as a partner, and they as member of Gateway Albania are informing us:

Currently we become once more part of this project of the Ministry of Economics in Germany, now with five companies in 2016. We are present with ACRE A Clean Refreshed Earth GmbH & Co. KG, an investment company with focus of Energy and Agriculture, also the mother company p.e. of Demeter Development Sh.p.k. and Deutsche Nutrition Holding Sh.p.k., both located in Tirana. Also we are present with Phoenix Social Franchising GmbH, the mother company of ACRE GmbH & Co. KG, with the focus to consult and to invest in franchise ideas in context with social projects and partner of this Global Entrepreneur Week since 2010. Of course we are also present with Das Bündnis Familienunternehmer, an alliance of individuals and companies to be a lobby of the civil society. Our presence is completed through the Ming Tang Foundation, which is investing in Green Energy, Social Responsible, Society Structures and completed by Phoenix Academies, a group of academies to train adults in economics, metaphysics and management - by the way an important part of the further project REC Research & Educational Center of EcoEden Water GmbH & Co. KG in Albania.

KUSH JEMI NE

Gateway Albania është një organizatë jo qeveritare për të bashkuar, për të mbështetur dhe për të edukuar eksportuesit shqiptarë në disa pjesë të biznesit. Gateway Albania ofron ndihmë dhe mbështetje, njohuri ndërkombëtare dhe kontakte me investitorët, importuesit dhe tregtarë jashtë vendit.
Gateway Albania është gjithashtu një partner për kompanitë, të cilat janë të interesuara për të ardhur në Shqipëri për të investuar apo për të punuar. Ne i mbështesim këto kompani nga jashtë, ashtu siç i mbështesim kompanitë shqiptare jashtë vendit - bazuar në një rrjet të gjerë të partnerëve tanë në Evropë dhe SHBA.

Çfarë bëjmë ne

Gateway Albania është e para dhe e vetmja avokaci për eksportuesit shqiptarë. Objektivi ynë është që të bashkojmë eksportuesit shqiptarë dhe të jemi lobi i tyre për të zgjidhur problemet, për të rritur volumin e eksportit, për të optimizuar kuadrin ligjor. Për këtë arsye ne zhvillojmë takime individuale me anëtarët tanë për të njohur problemet aktuale, ne kemi grupe pune për të analizuar situatën dhe për të gjetur zgjidhje. Ne realizojmë bashkëpunime brenda dhe jashtë vendit. Ne kemi takime lokale në tryeza të rrumbullakëta, një lidhje profesional me publikun dhe joformale "Chimney Club" bisedimet rreth oxhakut me udhëheqësit e ekonomisë dhe politikës.

PËRSE TË BASHKOHENI ME NE

Gateway Albania u krijua nga individët dhe kompanitë gjermane dhe shqiptare për të optimizuar linjat e prodhimit, për të rritur cilësinë e produkteve, për të rritur volumin e eksporteve. Nisma për të ngritur këtë organizatë jo-qeveritare është rezultat i përvojave, që investitorët nga jashtë krijuan duke u përpjekur për të bërë biznes në Shqipëri.

Përvojat e tyre prej më shumë se tridhjetë vjet në biznesin ndërkombëtar në katër kontinente, resurset e tyre dhe kontaktet e tyre janë baza për të mbështetur këtë lobi të ri dhe të vetëm të biznesit të eksportit shqiptar.

Who we are

Gateway Albania is a Non-governmental organization to unite, to support and to educate Albanian exporters in several parts of the business. Gateway Albania is offering a lot of help and support, international knowledge and contacts to investors, importers and salesmen abroad. Gateway Albania is also a partner for companies, which are interested to come to Albania to invest or to work. We are supporting these companies from abroad, like we are supporting Albanian companies abroad - based on a wide network of partners into Europe and USA.

What we are doing

Gateway Albania is the one and only advocacy for Albanian exporters. Our target is to unite the Albanian exporters and to be their lobby to solve problems, to increase the volume of export, to optimize the framework of laws. Therefore we have several individual meetings with our members to know the current problems, we have workgroups to analyze the situation and to find solutions. We realize cooperations national and abroad. We have local roundtable meetings, a professional public relation and informal Club Chimney Talks with leaders of economy and politic.

Why to join us

Gateway Albania was set up by German and Albanian individuals and companies to optimize the production lines, to increase the quality of products, to increase the volume of export. The initiative to set up this Non-governmental Organization is the result of the experiences, investors from abroad had by trying to do business in Albania. Their experiences of more than thirty years of international business in four continents, their ressources and their contacts are the base to support this new and only lobby of Albanian export business.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen